Biomagnetisme|

EN QUÈ CONSISTIEX?

Consisiteix en col.locar imans en diferents localitzacions del cos en funció de la patologia a tractar.  

La corrent magnètica creada pels pols positius i negatius dels imans crea variacions en el PH de la sang i això ens permet tractar un gran nombre de patologies. El imans  es poden  aplicar sols o en combinació amb altres tècniques bioenergètiques.